کسب عنوان مدرسه موفق استان در سال تحصیلی 90-89

دبیرستان پسرانه غیر دولتی شیخ انصاری اصفهان