کسب عنوان مدرسه موفق استان در سال تحصیلی 84-83

دبیرستان پسرانه غیر دولتی شیخ انصاری اصفهان