انجمن اولیا و مربیان مظهر همکاری خانه و مدرسه در امرتعلیم و تربیت جوانان و نوجوانان است.