به توجه برنامه ریزی های انجام شده و مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا از روز شنبه 15 آبان مدارس متوسطه دوره دوم کشور بازگشایی شده اند . مسوولین مدرسه شیخ انصاری نیز حضور دانش آموزان را به صورت گروهی در روز های فرد و زوج برنامه ریزی کرده اند .تمامی پروتکل های بهداشتی اعم از استفاده ماسک الزامی است.