دومین جلسه انجمن اولیا و مربیان در تاریخ 26 آبان با حضورمنتخبین انتخابات انجمن اولیا ومربیان و دبیران شیخ انصاری برگزار شد.