اولیان جلسه شورای دانش آموزی با حضور منتخبین آقایان علی بیابانی/ ارشیا فضیله/علی اسدی/آرشام دیهمی پور وفرزادفروغی و همچنین مدیریت مدرسه برگزار شد.