اولین جلسه اولیا با دبیران دبیرستان شیخ انصاری در تاریخ 5 آذر با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.