فیزیک - آقای فاتحی

گزیده ای از فیلم های آموزش مجازی(آفلاین) که توسط دبیرستان از دبیر محترم آموزگاه تهیه شده است.  

ادامه بحث صوت (ریاضی - تجربی)
43 MB