آقای سنابادی-ریاضی

گزیده ای از فیلم های آموزش مجازی(آفلاین) که توسط دبیرستان از دبیر محترم آموزگاه تهیه شده است.  

دایره- بخش3
32 MB
دایره- بخش2
30 MB
دایره- بخش1
9 MB