آقای نیکبخت -شیمی

گزیده ای از فیلم های آموزش مجازی(آفلاین) که توسط دبیرستان از دبیر محترم آموزگاه تهیه شده است.  

بخش چهارم -قسمت3
45 MB
بخش چهارم -قست2
37 MB
بخش چهارم -قسمت 1
32 MB